STRUKTURA BIOGENETSKOG KODA
Biogenetski kod možemo u analitičke svrhe dezagregirati po različitim osnovama na pojedine segmente i tako doći do odgovarajućih struktura pogodnih za analizu. Ovde dajemo prikaz jedne od mogućih dvodimenzionalnih dezagregacija po osnovi funkcije i po osnovi porekla. Tako dezagregirana struktura prikazana je na sledećem tabelarnom pregledu:
 
A
B
C
D
a
Aa
Ba
Ca
Da
b
Ab
Bb
Cb
Db
c
Ac
Bc
Cc
Dc
Simbolima A, B, C i D označeni su segmenti koda dezagregiranog po osnovi funkcije koju imaju ti segmenti. Tako segment označen simbolom A ima za funkciju da definiše strukturu živog sistema (živog organizma); segment označen simbolom B definiše programe funkcionisanja živog sistema; segmentom označenim sa C definisana je ontogeneza (razvoj) živog sistema; segmentom D definisan je program replikacije (kopiranja) živog sistema, ali pre svega replikacije njegovog koda.

Simbolima a, b i c označeni su segmenti koda dezagregiranog po osnovi njihovog porekla, odnosno prema fazi biogeneze u kojoj su nastali kao nosioci odgovarajućih svojstava (karakteristika). U našem prikazu segment označen simbolom a definiše skup svojstava zajedničkih svim živim sistemima (živim bićima), odnosno skup konstitutivnih karakteristika živog; segment b predstavlja nadgradnju i definiše skup specifičnih svojstava stečenih tokom sledećih faza biogeneze sve do nastanka vrste; najzad, segment c definiše skup najspecifičnijih individualnih svojstava kao rezultat kombinovanja roditeljskih gena. Ovde treba istaći da bi za detaljniju analizu korisno bilo segment b dalje dezagregirati na manje podsegmente b1, b2, b3.... koji bi definisali pojedine skupove svojstava karakteristične po tome da su stečena u pojedinim fazama biogeneze i da isto tako predstavljaju odgovarajuće nivoe specifičnosti, od nivoa koji obuhvataju skup svojstava najrazličitijih živih sistema, pa sve do nivoa koji obuhvata specifična svojstva jedne vrste.
Simbolima Aa, Ab, Ac, .... Dc u našem prikazu označeni su segmenti biogenetskog koda dobijeni dvodimenzionalnom dezagregacijom. Tako na primer segment Aa u ovom prikazu definiše najelementarnija strukturna svojstva karakteristična za sve žive sisteme (sva živa bića); segment Ab definiše strukturu vrste i t.d.